חישוב מומנט הנעה

| מומנט הנעה (Nm) הכוח שיידרש מהמנוע ע"מ לבצע תזוזה ראשונית של המערכת.

לקבלת מומנט ההנעה, הקלד את המשקל שיופעל על המערכת ואת קוטר הגלגל הקטן.